HAKU Farmers

missing

Thuy Nguyen
CEO

Giám đốc điều hành tại thị trường Việt Nam của HAKU Farm.

Alex

Cố vấn kỹ thuật, vận hành HAKU Farm Việt Nam.

missing

Hieu Nguyen
Manager

Quản lý bán hàng, nhân sự của HAKU Farm Việt Nam.